WITKACY - DZIECIACY

„WITKACY – DZIECIACY” Obchody Roku Witkiewiczów w Bytomiu

Stanisław i Stanisław Ignacy Witkiewiczowie to z pewnością jedni z najważniejszych twórców polskiej kultury. Ich działalność i twórczość wywarła i nadal wywiera wpływ na kolejne pokolenia Polaków. W nawiązaniu do tej rocznicy, w Bytomiu postanowiono zorganizować wydarzenie artystyczne, powiązane z twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza, jako …

fresh-natural-oil

Mydło bez che­mii? Zrób je sama

Pro­duk­cja mydła nie wymaga wyko­rzy­sta­nia żad­nych spe­cja­li­stycz­nych urzą­dzeń i ingre­dien­tów. Wszyst­kie skład­niki nie­zbędne do zro­bie­nia mydła eko­lo­gicz­nego, bez dodatku skład­ni­ków che­micz­nych, które mogą uczu­lać użyt­kow­nika, można bez pro­blemu kupić w sieci inter­ne­to­wej. Jak zro­bić wła­sne mydło? Recep­tura mydła Mydło łatwo zro­bić, jeśli tylko jest się w posia­da­niu dobrej …

Trudne dzieci

Kilka dni temu kupiłam książkę „Łatwe sposoby na trudne dzieci”. Pomijając fakt, że w pierwszych kilku zdaniach lektury zawarto treść, iż nie ma uniwersalnych sposobów na dzieci, tak generalnie, to książka całkiem pouczająca. Włożyłam ja na półkę obok innych. Podczas posiłku mój syn zerknął na …